Amaç

Kültürel miras, tarihi ve kültürel çeşitliliği yansıtmaktadır. Korunması gerekli anıt ve sitler, sadece ülkenin kültür tarihini değil insanlığın ortak mirasını temsil etmektedir. İstanbul, tarihi, mitolojik geçmişi, kaybolan ve yaşayan çeşitli kültürlerin izleri, arkeolojik ve mimari zenginliği ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir.  Türkiye genelindeki tescilli kültür varlıklarının yaklaşık üçte birini barındıran İstanbul’da, 35.000’in üzerinde tarihî eser bulunmaktadır.

İstanbul’da kültürel mirasın korunması kapsamında yapılan veya yapılması planlanan tüm çalışmalarda, kültür varlıklarının mevcut durumlarına ilişkin güncel bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda daha önce kent,  ilçe ya da yapı ölçeğinde yapılan çeşitli envanter ve tespit çalışmaları bulunmakla birlikte, kültür varlıkları ve yakın çevrelerine ilişkin verilerin arşiv bilgileriyle birleştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Nitelikli ve güncel envanter bilgilerinin ortak bir veri tabanında kayıt altına alınması; İstanbul’un kültür mirasının güncel durumunu yansıtması ve koruma çalışmalarında başvurulacak bir kaynak oluşturulması bakımından önem taşımaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, tescilli kültür varlıklarına dair bilgi ve belgeleri bir araya getirmek, korunma durumlarını takip etmek ve verileri güncel tutmak üzere 2015 yılında bir Envanter Çalışması başlatmıştır. Projenin amacı, İstanbul’un Tarihsel Veritabanı’nı oluşturmak ve elde edilen sayısal verileri beş yılda bir güncellemektir. Böylece, kültürel mirasın korunması ile ilgili gelecek projeler, imar planları ve araştırma çalışmaları için doğru bilgi, belge ve analizler üretilmiş olacaktır.

Kuruluş

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı altında, 11.09.2014 tarihi ve 1309 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına göre kurulmuştur.

Müdürlüğün başlıca görevleri;

  • İstanbul bütününde kültürel miras envanterinin oluşturulması ve güncellenmesine yönelik araştırma, veri toplama, belgeleme, tespit ve analiz çalışmalarını yürütmek ve bu çalışmaları ortak kullanıma katkı sağlamak amacıyla basılı materyal ve/veya erişilebilir veri bankası haline getirmek,
  • Kültür varlıklarının korunması, projelendirme, bakım, onarım ve restorasyon faaliyetlerini yürüten kurumlar ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
  • İstanbul genelinde bulunan somut olmayan kültür mirası değerlerinin araştırılması ve tescile önerilmesi için ilgili kurumlarla irtibatlı çalışmalar yapmak,
  • Koruma bilincini arttırmaya yönelik olarak eğitim, bilgilendirme, tanıtım, yayın ve organizasyon (toplantı, çalıştay, sempozyum, yarışma, sergi, vb.) çalışmalarını yürütmek gibi çalışmalar yer almaktadır.